m ě ř e n í   v o d i v o s t i,  pH,  k y s l í k u 

 

   
162 34 ZEPACOND 34 snímače vodivosti

 


Použití
Snímače vodivosti se používají pro měření měrné vodivosti napájecí vody, páry, kotelního odluhu, vratného kondenzátu apod. bez mechanických nečistot. Kompletují se s převodníky vodivosti ZEPACOND 37 a vyhodnocovacími přístroji.
Elektrická vodivost kapaliny závisí na stupni disociace. Kapalina je tím vodivější, čím více je disociována, tj. čím více je rozštěpena na kationy a aniony. Např. zcela čistá destilovaná voda je disociována nepatrně. Obsahuje jen málo iontů a má velmi malou elektrickou vodivost. Obsahuje-li však voda minerální soli, kyseliny či zásady, zvětší se podstatně její obsah iontů a tím i její vodivost. Základní okruh měření vodivosti sestává ze snímače, převodníku a vyhodnocovacího přístroje. Měřený roztok se vede do snímače mezi dvě elektrody o určité odporové konstantě, napájené z převodníku vodivosti konstantním střídavým napětím o určité frekvenci. Proud tímto obvodem protékající je úměrný vodivosti sloupce kapaliny mezi elektrodami. V převodníku se střídavý proud mění na stejnosměrný výstupní signál, který se vede k vyhodnocovacímu přístroji. Poněvadž na vodivost má vliv i teplota vzorku, je ve snímači umístěn termistor jako teplotní snímač. Převodník vodivosti kompenzuje změnu měrné vodivosti v rozsahu jmenovité teploty. Základní okruh lze použít jen tam, kde teplota a tlak roztoku nepřestoupí dovolené hodnoty snímače. Jestliže jsou větší, nutno před snímač vřadit další doplňující přístroje, které vstupní parametry upraví. Pro redukci se použije redukční komora, pro snížení teploty vzorku se použije chladič. Poněvadž vodivost ovlivňuje mezi jiným i obsah NH3, možno pro katexový filtr s tepelnou pojistkou, který NH3 vyloučí.
 

Výhody
• možnost dodávky:
    - samostatně
    - společně s doplňujícími sestavami (chladič, katexový filtr, tepelná pojistka) na panelu
• na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců
 

Technické parametry
• Snímač pro nejmenší koncentrace
• Max.rozsah měření 6,3
mS.cm-1
• Odporová konstanta 0,00733 cm-1
± 3 %
• Teplota měř.vzorku 10 až 80°C
• U měř. na svorkách snímačů max. 16 V / 50 mA
• Krytí IP 54

Site Map
optimalizace PageRank.cz